Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/11/2017 w sprawie wyboru firmy Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki. Firma Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2948.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu