Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za 2015 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A., z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2015 r. oraz opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana 2015 rok
Sprawozdanie z działalności emitenta do skonsolidowanego SF Sakana 2015 r.
Opinia i raport Biegłego Rewidenta GK

Close Menu