SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ SAKANA S.A. za 2013 rok

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2013 r. oraz opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI EMITENTA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO SAKANA S.A. 2013
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz raport uzupełniający do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. 2013

Close Menu