Raport bieżący 9/2024 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ SAKANA SA zwołane na dzień 27.06.2024 a podjętych po przerwie w dniu 3 lipca 2024

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 8/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”) zwołane na dzień 27 czerwca 2024 roku, po przerwie tj. w dniu 3 lipca 2024 r. kontynuowało realizację porządku obrad i podjęło uchwały dotyczące udzielenia absolutorium dla organów Spółki.
Wszyscy członkowie organów Spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej takie absolutorium uzyskali.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ po wznowieniu obrad wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby głosów obecnych, głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Do żadnej z uchwał ZWZ podjętych w dniu 27.06.2024 oraz w dniu 03.07.2024 roku nie wniesiono sprzeciwu.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Akt not. 3480-2024.pdf

Close Menu