Raport bieżący 5/2024 – Jednostkowy raport roczny za rok 2023 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) przekazuje Jednostkowy raport roczny za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z badaniem sprawozdania za rok 2023, w ostatnich dniach maja br., Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym STM Sp. z o.o. i K6 Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.689.805,76 zł., tym samym wynik finansowy wstępnie prezentowany jako dodatni uległ zmianie, a Spółka za rok 2023 wykazała stratę w wysokości 1.384.238,73 zł.
Spółka dokona korekty raportów okresowych za IV kwartał 2023 roku (EBI nr 2/2024 z 14.02.2024 r.) i za I kwartał 2024 roku (EBI nr 4/2024 z 15.05.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany i poda je do publicznej wiadomości w najbliższym możliwie terminie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu 2023.pdf

SF_SSA_2023-2.pdf

SAKANA_SF_2023-2.xml

SzB SAKANA S.A. za 2023 roku.sig.pdf

Close Menu