Raport bieżący 15/2018 – ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D I DOKONANIE PRZYDZIAŁU AKCJI Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D, wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” z dnia 28 maja 2018 roku.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 września 2018 r.
Data zakończenia subskrypcji: 2 października 2018 r.
2. Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii D doszła do skutku w dniu 2 października 2018 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji serii D nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii D zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.
6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii D były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,11 (jedenaście groszy) za jedną akcję.
7. Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje serii D zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 740.630 zł (siedemset czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania przeprowadzenia oferty – 9.500,00 złotych,
w szczególności Spółka nie poniosła kosztów:
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu