Raport bieżący 15/2021 – Zmiana uchwały ZWZA z dnia 30.06.2021 roku w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent; Spółka), w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2021 z dnia 30.06.2021 r. oraz raportu EBI nr 12/2021 z dnia 7.07.2021 r., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 sierpnia 2021 roku podjęło uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2021 r. w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy.
Walne Zgromadzenie SAKANA Spółka Akcyjna postanowiło podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 934.579,36 złotych w taki sposób, że na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 241.990,00 zł (0,01 zł. na 1 akcję), a na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 692.589,36 zł.
Dywidenda wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza transza w kwocie 67.330,00 zł. dla akcji oznaczonych kodem ISIN PLSAKAN00010 została wypłacona 22 lipca 2021 roku, druga transza dla akcji oznaczonych kodem ISIN PLSAKAN00028 w kwocie 174.660,00 zł. zostanie wypłacona 9 sierpnia 2021 r.
Treść uchwały NWZA z 4 sierpnia 2021 zmieniającej uchwałę ZWZA w sprawie podziału zysku za rok 2020 rok i wypłaty dywidendy jest załącznikiem do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

SAKANA NWZ 04.08.21 uchw w spr podz zysku 2020 i wyplaty dywidendy.pdf

Close Menu