Raport bieżący 15/2020 – Uzupełnienie do Sprawozdania z działalności Emitenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu nr 8/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w załączeniu przekazuje Uzupełnienie do Sprawozdania z działalności Emitenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o wybrane dane finansowe jednostek zależnych wyłączonych z konsolidacji na mocy art. 57 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 6.1. pkt 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uzupełnienie sprawozdania z działalności do skonsolidowanego spr fin za 2019.pdf

Close Menu