Ponowne odnowienie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2011 roku podpisany został Aneks nr 4 do Umowy kredytowej z dnia 3 grudnia 2009 roku (podano do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2009 Raport EBI 19/2009) pomiędzy SAKANAS.A. a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę do 140.000,00PLN (sto czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 28 listopada 2012 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR 1 M+ marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych oraz zastaw na akcjach Spółki SAKANA S.A. Tomasza Romanika i Marcina Rylskiego.
Podstawa prawna: § 3 ust.2 punkt 1 i punkt 2 Załącznika do Uchwały NR 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu