Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z dnia 3 grudnia 2009 roku (podano do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2009 Raport EBI 19/2009) pomiędzy SAKANA S.A. a Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) do dnia 29 grudnia 2011 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR 1M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych oraz zastaw na akcjach Spółki SAKANA S.A. Tomasza Romanika i Marcina Rylskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
 
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu