Istotna Informacja (w nawiązaniu do raportu nr 12/2016)

W nawiązaniu do raportu 12/2016 z dnia 25.05.2016r. Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje iż w dniu 21 czerwca 2016 r. odbyła się rozprawa z powództwa ULMO sp. z o.o. przeciwko SAKANA S.A. o zapłatę kwoty 47 908,77 zł prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie o sygn. akt XVI GC 2394/14. W dniu 22.06.2016r. Sąd Rejonowy wydał wyrok w całości zasądzający. Wyrok nie jest prawomocny, Spółka SAKANA S.A. zamierza zgłosić wniosek o uzasadnienie w/w orzeczenia.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 i §3 ust.2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu