Incydentalne naruszenie zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect"

Zarząd SAKANA S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę pkt 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania raportu kwartalnego za IVQ 2012 r. w terminie do dnia 12 lutego 2013 roku. Spółka opublikuje raport za IV Q2012r w dniu 13.02.2013r. Nowy termin przekazania raportu został podany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym (raport EBI nr 2/2013 )naruszając §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” .
Nie było to zamierzone działanie Spółki. Opóźnienie powstało w związku z awarią systemu finansowo – księgowego co spowodowało brak możliwości przygotowania skonsolidowanego raportu wg pierwotnie założonego terminu publikacji. Spółka została zmuszona przesunąć termin publikacji o 1 dzień. W celu uniknięcia tego typu zdarzeń na przyszłość, Spółka będzie podejmowała działania mające na celu przygotowywanie raportów okresowych ze stosownym wyprzedzeniem.
Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu