Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru firmy: Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.
W przedmiotowych uchwałach Rady Nadzorczej Spółki upoważniono Zarząd Emitenta do zawarcia stosownych umów na warunkach wskazanych w ofercie
Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.  Firma Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2948.
Podstawa prawna: : § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu