Raport bieżący 8/2024 – Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2024 roku oraz treść podjętych uchwał do ogłoszenia przerwy

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) w dniu 27 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach ZWZ, które wznowione zostaną w dniu 03 lipca 2024 roku, o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusz Jolanty Gardockiej i notariusz Beaty Otkała w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37.
Zarząd informuje, iż przerwa w obradach została spowodowana koniecznością udziału w Zgromadzeniu wszystkich uprawnionych akcjonariuszy, aby można było podjąć uchwały dotyczące absolutorium dla organów Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby głosów obecnych, głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZA Sakana 270624 Uchwaly.pdf

Close Menu