Raport bieżący 15/2019 – ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E I DOKONANIE PRZYDZIAŁU AKCJI Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” z dnia 18 kwietnia 2019 roku.
Akcje zostały opłacone i emisja została objęta w całości.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 maja 2019 r.
Data zakończenia subskrypcji: 6 czerwca 2019 r.

2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii E doszła do skutku w dniu 6 czerwca 2019 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta akcji serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii E o wartości minimalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii E zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł. (czterysta tysięcy złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek emitenta.

7. Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje Serii E zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) Przygotowania przeprowadzenia oferty: 4.446,00 zl.

W szczególności Spółka nie poniosła kosztów:
b) Wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) Promocji oferty.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu