Raport bieżący 14/2018 – REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 19 września 2018 r. Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 14 września 2018 r. wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek objęcia w ramach subskrypcji prywatnej 6.733.000 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.
O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.
Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 1.346.600 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 13.466.000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A
b) 673.000 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B
c) 6.733.000 (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 13.466.000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu