Raport bieżący 14/2019 – Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sakana S.A., Zarząd spółki informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Sakana S.A., tj. od p. Anas Adi, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r. (”ZWZA”) punktu 10 lit. i dotyczącego podjęcia uchwał w spr. powołania członków rady nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.
Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu 10 lit. i.

Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;
e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2018;
f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2018;
g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
i. powołania członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory formularzy do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu, uzupełnione o dodany punkt 10 lit. i.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogloszenie_o_ZWZA_24-06-2019 r. uwzgl dodanie pkt 10 lit i.pdf

ZWZA_24-06-2019_Projekty uchwał uwgl dodanie pkt. 10 lit. i.pdf

ZWZA_24-06-2019_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej uwzgl dodanie pkt. 10 lit. i.pdf

ZWZA_24-06-2019_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych uwzgl dodanie pkt. 10 lit. i.pdf

Close Menu