Raport bieżący 11/2019 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za 2018 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana SA za 2018 r.
2. Sprawozdanie z działalności Emitenta do skonsolidowanego SF Sakana SA za 2018 r.
3. Opinię i raport Biegłego Rewidenta z badania GK Sakana SA za 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sakana SA za 2018 rok.pdf

Sprawozdanie z dzialalnosci Emitenta do skonsolidowanego SF Sakana SA za 2018 r.pdf

Opinia i raport Bieglego Rewidenta z badania GK Sakana SA za 2018 r..pdf

Close Menu