ZAMÓW ONLINE Z DOSTAWĄ DO DOMU »
Miasta
Lokalizacje
Miasta
Lokalizacje
Regulamin programu lojalnościowego firmy Sakana S.A. ( Sakana Friends )
Aktualności
Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nizinna 12 lok U1, 04-362 Warszawa.

Sakana Friends to wyróżnienie lojalnych Klientów naszej firmy doceniających restauracje i atmosferę Sakana , czego dowodem jest wieloletnia relacja i częstotliwość odwiedzin w naszej sieci na terenie całego kraju.

Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia lub przekazania karty przez pracowników Sakana S.A..

Regulamin dostępny na stronie internetowej www.sakana.pl, na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn.

Warunki przystąpienia do programu

W programie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Kartę Sakana Friends otrzymuje każdy Kupujący (Uczestnik) w restauracjach Sakana, który dokona jednorazowego zakupu na kwotę minimalną 300 zł.

Wysokość rabatu przydzielona i aktywacja Karty jest uzależniona od wartości dokonanych zakupów oraz czytelnie i kompletnie , zgodnie z prawdą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Złożeniem własnoręcznego podpisu na wniosku zgłoszeniowym dołączanym do karty, potwierdza się zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłączenie w celach związanych z niniejszym programem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tym samym akceptuje się regulamin programu lojalnościowego firmy Sakana S.A. .oraz wyraża się zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy, poczty elektronicznej lub sms-em (tylko w przypadku udostępnienia Organizatorowi numeru tel. komórkowego i adresu e-mail).

Karta

Spełnienie powyższych warunków uprawnia do otrzymywania puli punktów lojalnościowych przyznanych do indywidualnej Karty Sakana Friends firmy Sakana S.A.  Punkty lojalnościowe zebrane za dokonywane zakupy można wykorzystać w dowolnym okresie na kolejne zakupy w restauracjach firmy Sakana S.A. Za każde wydane 15 zł Uczestnik programu otrzymuje 1 punkt lojalnościowy odpowiadający 1 zł rabatu.

KARTA jest opatrzona indywidualnym numerem, przeznaczona dla osób fizycznych i może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz zgodnie z niniejszym regulaminem. Właściciel KARTY może otrzymać imienną fakturę VAT na zakupione towary / usługi Rabaty przypisane do kart stałego klienta nie łączą się z innymi promocjami  i ofertami specjalnymi. Karta upoważnia do skorzystania z szeregu uprawnień oraz akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie Uczestnikom programu firmy SAKANA S.A.. Niniejsza karta uprawnia również do korzystania z rabatów u parterów programu lojalnościowego firmy SAKANA S.A. - o dodatkowych benefitach wynikających z uczestnictwa w programie Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

Organizator- firma SAKANA S.A. . zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty, w przypadku, gdy formularz jest niekompletny, nieczytelny,posiadający nieprawdziwe dane lub pozbawiony podpisu ubiegającego się, bez konieczności uzasadnienia. Karta stanowi własność firmy SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Nizinna 12 lok U1 i nie jest kartą kredytową, płatniczą, ani bankomatową. W przypadku jej zniszczenia, bądź utraty istnieje możliwość tylko jednorazowego wydania duplikatu, przy czym konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu dostępnego na stronie www.sakana.pl

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 12.01.2015 do 31.12.2015 w następujących placówkach: Sakana Sushi Bar, ul. Mielęckiego 6, 40-013 Katowice

Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w programie należy kierować na adres mailowy biuro@sakana.pl
Podziel się ze znajomymi: